Pamäť a zabúdanie

Procesy zapamätávania aj zabúdania závisia od fungovania nášho mozgu.

Pamäť je schopnosť prijímať, uchovávať a spracovať informácie, ktoré získavame z okolia tak, aby sme ich vedeli využiť v praxi. Spolu s pozornosťou, orientáciou, myslením a rečou patrí medzi poznávacie (kognitívne) funkcie psychiky.

Ako funguje naša pamäť

Dobre fungujúca pamäť je dôležitou podmienkou pre integritu osobnosti človeka a aby vedel plnohodnotne fungovať. Naša pamäť funguje ako prúd podnetov, informácií a myšlienok. Niektoré z nich sa zdržia v aktuálnej, pracovnej pamäti na krátky čas (10 až 30 sekúnd), potom ich nahradia alebo vytlačia iné informácie. Informácie, ktoré sú pre nás dôležité, sa uchovávajú v dlhodobej pamäti. Ostatné sa strácajú v procesoch zabúdania. Rozhodujúce je dobré prepojenie medzi krátkodobou a dlhodobou pamäťou, aby sme mali včas k dispozícii práve tie poznatky, ktoré potrebujeme.

Pamäť ako súčasť mozgu

Za našu pamäť je zodpovedný mozog, ktorý tvorí približne 100 miliárd nervových buniek neurónov. Tie medzi sebou  vytvárajú  nespočetné spojenia synapsie. V procesoch učenia sa vytvárajú nové synapsie a ich sieť hustne.

Každá ľudská aktivita, či už mentálna, fyzická alebo spoločenská, podporuje tvorbu nových synapsií. Pokiaľ činnosť prebieha, spojenia sa posilňujú. Ak aktivita nepokračuje, spojenia slabnú až zanikajú. Informácie uložené v pamäti nie sú uchovávané natrvalo a v nemennej podobe. Používané informácie sa v našej pamäti obnovujú, aktualizujú a tie, ktoré nie sú využívané, časom prechádzajú do zabudnutia. Procesy zabúdania prebiehajú pomalšie a v menšej miere v mozgu, ktorý je aktívny a neustále si osvojuje nové poznatky.

Dobrá správa - náš mozog je plastický

Ľudský mozog je schopný prebudovať svoju štruktúru, na čo používame aj pojem plasticita alebo neuroplasticita mozgu. Znamená to schopnosť vytvárať nové spojenia neurónov, ktoré kompenzujú zmeny spôsobené fyziologickým starnutím, rôznymi zdravotnými ťažkosťami alebo inými vonkajšími faktormi. V súčasnosti je k dispozícii veľa  vedeckých poznatkov, praktických cvičení  a overených metód, vďaka ktorým si človek môže udržiavať dobrú pamäť. Možno ich nájsť aj v sekcii Ako znížiť riziko demencie a Ako trénovať pamäť.