Príznaky demencie

Bez ohľadu na typ demencie môžeme rozlíšiť tri základné okruhy jej prejavov.

Demencia sa u pacientov prejavuje rôznymi príznakmi podľa toho, o aký typ poruchy mozgu ide. Bez ohľadu na konkrétny typ demencie by sme však mali poznať tri základné okruhy prejavov tohto ochorenia.

Narušenie poznávacích funkcií

Demencia sa prejavuje predovšetkým narušením poznávacích (kognitívnych) funkcií. Práve tie nám umožňujú myslieť, reagovať na vonkajší svet a úspešne v ňom fungovať.

Demencia sa prejavuje najmä znížením pamäťových schopností. Najčastešie u pacienta nastáva problém s krátkodobou pamäťou, kým dlhodobá pamäť zostáva dlhšie zachovaná. Často sa vyskytujú aj problémy s orientáciou v čase a v priestore či porucha zrakovo-priestorových funkcií. Takisto sa u neho objavuje problém s pozornosťou, rečou, rozhodovaním, dostavujú sa poruchy abstraktného myslenia a motorickej kontroly.

Problémy so správaním a s emóciami

Ďalšími z prejavov demencie sú príznaky v oblasti správania, ktoré nazývame aj behaviorálno-psychologické. U pacienta sa počas ochorenia neraz prejavuje úzkosť, povznesená nálada, nervozita, depresia, apatia, bludy, halucinácie, nepokoj, agresívne správanie, blúdenie, stereotypná motorika, zmeny osobnosti, poruchy spánku či stravovania. Tieto príznaky sa vyskytujú takmer v 90 % prípadov ľudí, ktorí trpia demenciou.

Narušenie aktivít denného života

Spolu s tým, ako sa u pacienta zhoršujú poznávacie funkcie, sa zhoršuje aj jeho schopnosť postarať sa o seba. Je dôležité počítať s tým, že keď sa choroba rozvinie, ľudia s demenciou sú odkázaní na pomoc druhých, aby mohli zvládať každodenné aktivity života.